Wolberink & den Dekker; Arbo- en bedrijfsgezondheidsdienst

Gezond in denken. Gezond in werken. Gezond in uw organisatie en bedrijf.
   
 
 
  Onze visie op ons werkveld en onze eigen werkwijze    


Onze visie op werk, gezondheid, medewerkers en organisaties.

Naast het zich vakmatig (blijven) ontwikkelen is een goede emotionele en lichamelijke gezondheid een belangrijke voorwaarde voor succesvol functioneren. Dit maakt dat mensen in staat zijn succesvol in de maatschappij en in hun werk mee kunnen draaien.

Dit geeft richting aan onze activiteiten en vormt onze kernactiviteit. Wij richten ons op het verbeteren, behouden en herstellen van verstoringen van de gezondheidsbalans en op het voorkomen van dysbalans. Dat is ons vak en onze passie.

Allround en analytisch

Wij doen dit op basis van inhoudelijke deskundigheid. Dat alleen is niet voldoende. Wij doen dat in het spanningsveld met verschillende belangen op een zorgvuldige en correcte manier. Niet alleen geven wij inhoudelijke adviezen die de toets kunnen doorstaan, dat doen wij op een manier waaruit organisatie sensiviteit, takt en analytisch vermogen blijkt. Wij nemen zelf initiatief, stimuleren en steunen anderen in het bereiken van doelen op gezondheidsgebied, en dragen daaraan zelf actief bij.

Op communicatief gebied mag u ons aanspreken op gespreksvaardigheid, heldere communicatie, een goede schriftelijke verslaglegging en duidelijke rapportage.

Als goed opgeleide en ervaren bedrijfsartsen hebben wij die expertise ontwikkeld. Onze analytische, interactieve stijl van werken tesamen met een hoge mate van betrokkenheid bij de individuele medewerker én de organisaties hebben meerwaarde.

Onze activiteiten variëren van een preventiescan op organisatieniveau tot een second opinion in het kader van wettelijke procedures.

Ons professionele werkveld; de drie verschillende niveaus van preventie.

  • Voorkòmen dat risicofactoren aanwezig zijn; primaire preventie.
  • Voorkòmen dat aanwezige risicofactoren effecten en schade veroorzaken; secundaire preventie.
  • Ontstane schade aan de gezondheid of effecten van aanwezige risico’s tot een minimum beperken en terugbrengen; tertiaire preventie.

Wij weten door inzicht en ervaring wat wel en niet reëel is bij het opzetten van een dergelijk beleid. We zijn gewend om met deze bril te kijken en ontlenen er onze inspiratie aan. Of dit nu levensstijl factoren betreft of beperken van verzuim en WIA instroom (tertiaire preventie of schadelastbeperking). We zoeken samen met u naar de verbanden en creëren overzicht over deze gebieden. Als uitvoerend partner en als adviseur.

Het verschil met andere dienstverleners
Onze eigen werkwijze is meer dan alleen het tijdelijk oplossen van problemen.
Zowel medewerkers als hun organisatie verwerven nieuwe inzichten die henzelf en organisatie ten goede komen.
Stimuleren van verantwoordelijkheid en het vergroten van zelfredzaamheid -waar dat kan en moet- is een ander kenmerk van onze werkwijze. Dit is terug te vinden in alles wat wij wel en (bewust) niet doen.

Niet alleen in onze service, ook in het zelf meewerken aan oplossingen en verbeteringen zijn wij klant- en oplossingsgericht.
 


 
  copyright ©2022 - dreamsites webdesign